Начало За нас Клиенти Партньори Архив новини Контакт
 

Проучване по актуални теми за общините в Република България

проведено от ТЕСС Партнерс – май 2008 г.

     ТЕСС Партнерс проведе ежегодната си анкета сред Общините в Рeпублика България през 25 април-12 май 2008 г. Засегнати са актуални теми по софтуерното осигуряване, кандидатстването по европроекти, партньорството с други организации. В проучването се включиха 27 общини.

Представяме обобщената информация от проведената анкета.

     Както се вижда от посочените на Фиг. 1 резултати, близо три четвърти от общините не са провеждали маркетингови проучвания през последните три години (74%).

     Фиг. 1
Фиг. 1

     От друга страна, близо една трета от анкетираните общини (Фиг. 2) планират изследване на мнението на своите граждани, 27% предвиждат реализацията на проучвания през 2008 г. с цел анализ на възможностите за кандидатстване по европейски проекти, 31% - сред гражданите, а 20% ще извършат проучване през настоящата година за оценка на нагласите на бизнеса. 22% от тях не предвиждат провеждане на маркетингови проучвания.

     Фиг. 2
Фиг. 2

     Половината изследвани общини (50%), както е видно на Фиг. 3, имат положително отношение към използването на дистанционен достъп за поддръжка на използваните от тях компютърни програми. Прави впечатление, че близо 42% от респондентите се отнасят скептично или не са запознати с възможността за подобен метод на работа.

     Фиг. 3
Фиг. 3

     Както е видно на Фиг. 4, от гледна точка на осведомеността на общините относно програмните продукти, които биха могли да използват в своята работа, почти равно значение има както собствената им активност при търсенето на тези продукти в интернет (43%), така и директният маркетинг при набирането на клиенти от страна на фирмите чрез предложения изпратени по е-мейл (23%) или по пощата (18%).

     Фиг. 4
Фиг. 4

     Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА) изглежда удовлетворителна като функционалност едва за една трета от изследваните общини (Фиг. 5.). Едновременно с това обаче, близо половината от общините използват и друг софтуер за човешки ресурси (46%), а една пета от тях смятат, че ЕИСУЧРДА не притежава необходимата функционалност.

     Фиг. 5
Фиг. 5

     Близо 80% от респондентите (Фиг. 6) смятат, че е необходимо автоматизиране на дейностите на специалистите от отдел “Човешки ресурси”, като 70% от всички отговорили общини отдават еднакво голямо значение на автоматизацията както на атестирането на служителите, така и на обученията им.

     Фиг. 6
Фиг. 6

     Малко над 50% от отговорилите общини (Фиг. 7) разполагат с информационна система за управление и контрол на общинските приходи. Една трета от респондентите или предвиждат внедряването на подобна система, или търсят информация за такава. Само 15% от общините не проявяват интерес понастоящем към използването на подобна система.

     Фиг. 7
Фиг. 7

     Що се отнася до възможността за използването на програмен модул за отчитане на приходите в общините от патентен данък (Фиг. 8), 60% от респондентите открито заявяват нуждата си от подобна програма. Останалите 40% не смятат, че на настоящия етап тя им е необходима.

     Фиг. 8
Фиг. 7

     По-малко от една трета от общините имат нужда от програмен модул за управление на таксите за гробни места (Фиг. 9). Останалите близо 70% не отчитат нуждата от подобна система.

     Фиг. 9
Фиг. 7

     Близо половината от респондентите (46%) предвиждат внедряването на Интернет-базирана информационна система за справки по дължими суми от физически и юридически лица (Фиг. 10). Останалата малко над една трета (35%) смята, че все още е рано за използването на подобна система. Само около една пета от общините вече ползват подобен продукт.

     Фиг. 10
Фиг. 7

     За разлика от горния въпрос, значително повече общини или малко над две пети от тях (43%) разполагат с Интернет-базирана система за извършване на деловодни справки и справки по изпълнение на задачите, макар че около една четвърт от тези общини търсят по-добра (Фиг. 11). Отново висок остава делът на общините (38%), които предвиждат внедряването на такава система. Само една пета от респондентите смятат, че още им е рано за въвеждането на подобен софтуерен продукт (19%).

     Фиг. 11
Фиг. 7

     Що се отнася до партньорството на общините с неправителствени организации при работата по проекти в областта на туризма, близо половината от респондентите вече работят с такива. Останалата една трета планира това да стане в бъдеще. Едва 19% не реализират подобно сътрудничество.

     Фиг. 12
Фиг. 7

     На въпроса / 18. Моля посочете основните постигнати през последните няколко години неща във вашия град /или община/, които ви карат да се гордеете като неин гражданин?/ 15 % от респондентите посочват, че няма такива, а останалите разнообразни отговори се концентрират около успешно приключили проекти по:

 • подобрена инфраструктура,
 • развитие на туризма,
 • подобрената градска среда,
 • развитие на гражданското общество и активизиране на НПО
 • увеличаване на инвестиците в района.

     Изводи:

     След обобщаването на резултатите от проучването сред общините в Република България през май 2008 г. се наложиха следните основни изводи:

 • Повечето от общините не за извършвали проучвания на нагласите на бизнеса и гражданите през последните три години, но около 80% от тях планират да направят това през 2008 г.
 • Половината от изследваните общини имат положително отношение към използването на дистанционен достъп за поддръжка на използваните от тях компютърни програми, макар че останалата част или не е запозната с този метод, или е скептична относно неговото приложение
 • Що се отнася до начините за получаване на информация относно програмните продукти, които могат да използват, почти еднаква е активността на общините в сравнение с тази на доставчиците на тези продукти, които информират общините за техните характеристики
 • Преобладаващата част от общините не намират Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация за оптималното решение, като използват и други програмни продукти
 • Голямата част от общините смятат, че е необходимо автоматизиране на дейностите на специалистите от отдел “Човешки ресурси”
 • Повече от половината от общините разполагат с информационна система за управление и контрол на общинските приходи или имат нужда от подобна система за отчитане на приходите в общините от патентен данък
 • Висок е интересът и към внедряването на Интернет-базирана информационна система за справки по дължими суми от физически и юридически лица
 • Малко над 40% от общините разполагат с Интернет-базирана система за извършване на деловодни справки и справки по изпълнение на задачите
 • Има добре установени партньорски взаимоотношения между общините и неправителствените организации при разработването и управлението на проекти в областта на туризма.
Задайте вашите въпроси
 
В тази форма можете да отправите запитване за интересуващ Ви продукт и да получите информация и актуална ценова оферта на посочен e-mail или факс.
Продукт:
Допълнителна информация:
Име:
E-mail:
Тел./факс:
Моля въведете кода:
 
Copyright © 2002-2013 TESS Partners Ltd. Всички права запазени.